Aktuálne informácie nájdete na webových stránkach knižnice: http://www.slpk.uniag.sk/...

Služba TuKAN je určená pre zabezpečenie dostupnosti licencovaných informačných zdrojov knižnice (databázy ako napr. WoS, SpringerLINK ...). Tieto zdroje vyžadujú autorizovaný prístup cez konkrétneho zmluvného partnera, v našom prípade SlPK pri SPU v Nitre. Služba TuKAN sprostredkúva takéto pripojenie pre oprávnených používateľov, ktorí sa nachádzajú fyzicky mimo siete SPU v Nitre. Je určená výlučne na tento účel. Využíva štandardné, bežne používané, mechanizmy.

Upozornenie: Študenti SPU, ktorí sú pripojení do siete internet v študentských domovoch (zásuvka/wifi/eduroam) sú fyzicky v sieti SPU, pre prácu s databázami sa nemusia autentifikovať cez proxy server (hlásiť do TuKANa).

Vzdialený prístup k informačným zdrojom SlPK pri SPU v Nitre poskytuje knižnica používateľom na požiadanie. Podmienkou je vyplnenie a odoslanie registračného formulára. Iný spôsob odoslania žiadosti o zriadenie prístupu nebude akceptovaný! Po schválení registrácie administrátorom budú žiadateľovi zaslané pokyny s prihlasovacími údajmi a krátkym informačným materiálom. Z tohto dôvodu je potrebné pozorne skontrolovať správnosť odosielaných údajov. O vzdialený prístup môžu požiadať záujemcovia afiliovaní s SPU v Nitre a registrovaní čitatelia knižnice.

Žiadosti o registráciu sú administrované priebežne počas pracovnej doby, resp. v závislosti od ďalších pracovných povinností administrátora (maximálne však do 48 hodín). Formulár je dostupný v čase, kedy knižnica poskytuje svoje služby. Vo výnimočných prípadoch (dovolenka) bude registrácia dočasne nedostupná.

Pri žiadosti o prístup ako afiliovaný používeteľ (študent, zamestnanec) musí byť v profile používateľa na is.uniag.sk uvedený mail, zhodujúci sa s kontaktnou e-mailovou adresou na žiadosti. Pri žiadosti o prístup ako registrovaný čitateľ knižnice, musí byť kontaktný e-mail uvedený na žiadosti zhodný s e-mailovou adresou uvedenou v systéme knižnice a zároveň musí mať žiadateľ platný čitateľský preukaz.

Žiadosti s neplatnými/neoveriteľnými údajmi, respektíve v prípade, kedy môže nastať rozpor s podmienkami prístupu k databázam, nebudú ďalej spracované (bez odpovede)! Ak si používateľ nie je istý aké e-mailové adresy používa, najlepšie je použiť univerzitný alias.

Základná podmienka registrácie/zaslania identifikačných údajov

Oprávnení používatelia (žiadatelia)

Podmienky pre prácu formou vzdialeného prístupu

V prípade porušenia pravidiel bude vzdialený prístup používateľovi zrušený!

Kontaktná osoba: PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. -- e-mail: slpk-tukan@uniag.sk