Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

Autor(i)/Author(s): ČURLEJ, Jozef

Názov/Title: Metódy a techniky cytogenetickej analýzy živočíšnych buniek [Methods and techniques in cytogenetic analysis of animal cells]

Typ dokumentu/Document Type: Monografia/Monograph

ISBN: 978-80-552-1188-6

DOI: http://dx.doi.org/10.15414/2014.9788055211886

Vydavateľ/Publisher: Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita

Rok, strany/PY, pages: 2014, 106 s.

Publikované online/Published on-line: 2014-11-13

Jazyk/Language: slo

Abstrakt: Chromozómy sú najvýznamnejšie jadrové komponenty, ktoré obsahujú genetickú informáciu bunky a odovzdávajú ju nasledujúcej generácii buniek (Jakolev, 1976). Zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní presného rozdelenia genetického materiálu do dcérskych buniek počas meiotického a mitotického delenia materských buniek. Non-disjunkcia počas mitotického resp. meiotického delenia je najčastejšou príčinou nerovnomerného rozdelenia páru chromozómov do dcérskych buniek...

Kľúčové slová: živočíšne bunky, cytogenetika, génové mutácie, chromozómy, cytogenetické analýzy

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract: Chromosomes are the most important nuclear components containing the genetic information of the cell and transmit it to the next generation of cells (Jakolev, 1976). Play an important role in ensuring accurate distribution of genetic material to daughter cells during mitotic and meiotic division of parent cells. Nondisjunction during mitotic, respectively, meiotic division is the leading cause of uneven distribution of a pair of chromosomes into daughter cells...

Keywords: animal cells, cytogenetics, gene mutations, chromosomes, cytogenetic analysis