Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

Názov/Title: Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a XIII. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou, Nitra -- 22. apríl 2015

Typ dokumentu/Document Type: Zborník abstraktov/ Book of Abstracts

ISBN: 978-80-552-1322-4

DOI: http://dx.doi.org/10.15414/2015.9788055213224

Vydavateľ/Publisher: Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2015, 89 p.

Publikované online/Published on-line: 2015-06-27

Jazyk/Language: slo, eng

Zameranie konferencie: Prezentovanie výsledkov samostatnej vedecko-výskumnej činnosti študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (všetkých stupňov), ako aj vybraných partnerských inštitúcií. Tematické okruhy: Aplikovaná a molekulárna biológia a biotechnológie; Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu; Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu; Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca; Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu; Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu

Description: Abstracts of original scientific papers of students of the Faculty of Biotechnology and Food Scinces, Slovak University of Agriculture in Nitra (all degrees of study) from scientific conference. Sessions: Applied and Molecular Biology and Biotechnology; Technology, quality and safety of raw materials and foodstuffs of plant origin; Technology, quality and safety of raw materials and foodstuffs of animal origin; Control and Safety of Food Chain; Quality and Safety of Raw Materials and Foodstuffs of Plant Origin; Quality and Safety of Raw Materials and Foodstuffs of Animal Origin

Kľúčové slová/Keywords: aplikovaná biológia, molekulárna biológia, kvalita potravín, bezpečnosť potravín, biotechnológie; applied biology, molecular biology, food quality, food safety, biotechnlogy

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Valid HTML 4.01 Transitional