Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

Názov/Title: Arboristický štandard. 1: Rez stromov [Arboricultural standard. 1: Pruning of trees]

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological Manual

ISBN: 978-80-552-1364-4

DOI: http://dx.doi.org/10.15414/2015.9788055213644

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2015, 31 p.

Publikované online/Published on-line: 2015-09-21

Jazyk/Language: slo

Popis: Štandard „Rez stromov“ definuje typ a techniku zásahov, realizovaných prevažne na stromoch rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať alebo zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť. Štandard môže byť referenčným dokumentom pre špecifikáciu zásahov vykonávaných na stromoch a pre štandardizáciu kvality vo vzťahu k dodávateľom prác. Štandard sa týka rezu stromov, ktoré plnia prioritne mimoprodukčné funkcie. V štandarde nie sú uvedené technologické postupy špeciálneho ošetrenia stromov. Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností stromov. S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.

Description: Standard "Trees pruning" defines the type and technique of tree management interventions applied mostly on trees outside the forest in order to extend their service life, maintain or improve health and increase operational safety. It can be a reference for the specification of interventions carried out on trees and standardizing quality in relation to a contractor. The standard applies to the pruning of trees without economic/productive functions. The standards are not given special technologies and treatment processes. Pruning is a specialized activity that should be done competently based on knowledge of the biological properties of trees. To a cross-linked to the irreversible destruction of trees that can have a significant influence on their further growth, development and the function and longevity.

Kľúčové slová/Keywords: metodické príručky, záhradníctvo, ovocinárstvo, rezy stromov, štandardy; methodological manuals, horticulture, fruit growing, fruit trees pruning, fruit trees training

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.