Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

Autor(i)/Author(s): Pavol Eliáš st.

Názov/Title: Komentovaný prehľad rastlinných spoločenstiev: mikroregión Tribečsko [Annotated checklist of plant communities: The Tribečsko Microregion]

Typ dokumentu/Document Type: Monografia/Monograph

ISBN: 978-80-552-1652-2

DOI: https://dx.doi.org/10.15414/2017.9788055216522

Vydavateľ/Publisher: Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita

Rok, strany/PY, pages: 2017, 156

Publikované online/Published on-line: 2017-06-21

Jazyk/Language: slo

Abstrakt: Syntaxonomický prehľad rastlinných spoločenstiev horného toku (povodia) rieky Žitavy (Horné Požitavie), na juhozápadnom Slovensku, sa prezentuje ako súpis spoločenstiev od tried až po asociácie s krátkymi poznámkami. V území pôsobí miestna akčná skupina (MAS) Mikroregión Tribečsko, ktorá zahŕňa 19 obcí v severnej časti okresu Zlaté Moravce (Nitriansky samosprávny kraj). Západná časť územia je zaradená do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie a Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Tribeč. Sledované územie patrí do troch geomorfologických celkov, dva zo Západných Karpát (pohoria Tribeč, Pohronský Inovec) a jeden z Podunajskej panvy (Podunajská nížina, Žitavská pahorkatina). Pohorie Tribeč (Veľký Tribeč, nadmorská výška 8 29 m) je tvorené predmezozoickými horninami v strednej časti pohoria a mezozoickými kremencami a vápnitými horninami (vápence, dolomity) v obvodovej časti pohoria (vrchy sa miestne nazývajú „hôrky“ a „skalky“). Pohronský Inovec (Veľký Inovec, nadmorská výška 901 m) je neogénne vulkanické pohorie tvorené andezitmi. Žitavská pahorkatina v južnej časti územia je tvorená neogénnymi a štvrtohornými usadeninami, vrátane spraší v západnej časti územia. Sledované územie sa nachádza v prechodnej zóne (na fytogeografickej hranici) medzi teplomilnou panónskou a západokarpatskou lesnou kvetenou. Stretávajú sa tu dva migračné prúdy z juhu na sever a zo severu na juh, ovplyvnené odlesnenými dolinami riek a potokov. V južnej časti územia, v Podunajskej nížine, a na južných svahoch pohorí, sa vyskytuje vápnomilná a acidofilná flóra, ako aj xerotermná vegetácia. Teplomilné druhy migrovali na sever údolím rieky Žitavy a jej prítokov. Neprítomnosť horských druhov je charakteristická pre väčšinu územia mikroregiónu, okrem severozápadnej časti územia. Rozdielna geologická stavba celkov(jadrovo-kryštalický Tribeč, sopečný Pohronský Inovec a neogénne usadeniny Podunajskej nížiny) podporuje vysokú diverzitu flóry a vegetácie územia.

Abstract: Syntaxonomical survey of plant communities of the region in the Upper Part of the river Žitava catchment (in Slovak Horné Požitavie), SW Slovakia, Central Europe, is given in the form of list of plant communities (syntaxa from associations to classes) with short comments. Local development of the rural territory is supported by Local Action Group (LAG) Tribečsko involving 19 rural villages [Microregion Tribečsko (MAS)] located in norther part of the administrative district Zlaté Moravce, Nitra Self-governing Region (Nitriansky samosprávny kraj). The western part of the study area is protected within the Potected Landscape Area (CHKO) Ponitrie and Protected Bird Area (CHVÚ) Tribeč (Chránené vtáčie územie Tribeč). The study area belongs to three geomorphic units, two of Western-Carpathians (Tribeč Mts. and Pohronský Inovec Mts.), and one of Danubian Basin (Podunajská nížina Lowlands, Žitavská pahorkatina). The Tribeč Mts. (altitude up to 829 m) is formed by pre-mesozoic rocks in central part and mesozoic quartzites as well as calcareous rocks (limestones, dolomites) in marginal hilly part (the hills are called her "hôrka" and/or "skalka". The Pohronský Inovec Mts. (altitude up to 901 m) is neogen volcanic origin with andesite rocks. The Žitavská pahorkatina Hills is formed by neogene and quaternary sediments, including loess in western part of the region. The study area is located in transitional zone (phytogeopographical border) between Pannonian and West Carpathian flora. Migration of termophilous species to North, along Žitava river and larger brooks, was evident. Calcicolous and acidophilous flora, as well as xerothermic vegetation occurred in southern part of the region, in Danubian Lowlands, and in southern slopes of the Mts. Absence of mountainous plant species is typical for the most of the microregion, except NE part of the territory.

Kľúčové slová/Keywords: Mikroregión Tribečsko (združenie), mokraďové rastlinné spoločenstvá, lúčne rastlinné spoločenstvá, lesné rastlinné spoločenstvá, synantropná vegetácia, Tribeč (Slovensko), Zlaté Moravce (Slovensko: okres), monografie/Tribečsko (Microregion), Tribeč, Slovakia, wetlands, plant communities, meadows, forests, synanthropic vegetation, annotated checklist

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.