Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2126-7 :: Cover

Názov/Title: Potravinová bezpečnosť a diverzita stravy v tranzitívnych krajinách

Autori/Authors: Eva Bieleková, Kushtrim Braha, Pavel Ciaian, Andrej Cupák, Ján Pokrivčák, Marian Rizov

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia/Scientific Monograph

ISBN: 978-80-552-2126-7

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2019, 66 s.

Publikované online/Published on-line: 2019-12-30

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Cieľom monografie je zhodnotiť úroveň potravinovej bezpečnosti v tranzitívnych krajinách strednej a východnej Európy s dôrazom na jej tretí pilier – kvalita a bezpečnosť potravín. V prvej časti je zhodnotený stav, vývojové tendencie a výzvy potravinovej bezpečnosti v Európe. Úroveň potravinovej bezpečnosti je analyzovaná pre skupinu tranzitívnych krajín, ktoré v posledných desaťročiach prešli alebo prechádzajú procesom transformácie smerom k trhovej ekonomike. Druhá časť publikácie je zameraná na kvalitu potravín tranzitívnych krajín z hľadiska diverzity ich stravy (metódy odhadu dopytu po potravinách a dopytu po diverzite stravy a identifikácii ich determinantov). Keďže diverzifikovaná strava prináša pozitívne účinky pre zdravie obyvateľstva a s ním aj druhotné benefity pre sociálny a hospodársky rozvoj krajín, je aktuálnym problémom, ktorému je potrebné venovať pozornosť nielen na úrovni rozvojových, ale tiež vyspelých európskych krajín.

The monograph aims to assess the level of food security in the transitional countries of Central and Eastern Europe with an emphasis on its third pillar - food quality and safety. In the first part is an assessment of the state, trends and challenges of food security in Europe. The level of food security is analyzed for a group of transition countries that have undergone or are undergoing a transition towards a market economy in recent decades. The second part of the publication focuses on food quality of transition countries in terms of their diet diversity (methods of estimating food demand and demand for diet diversity and identifying their determinants).

Kľúčové slová/Keywords: diverzita stravy, potraviny, potravinová bezpečnosť, tranzitívne krajiny, Európska únia, Európa; food diversity, foods, food security, transitive countries, European Union, Europe

Rights:Open Access :: Creative Commons BY-NC 4.0 International Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0).

Valid HTML 4.01 Transitional