Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2135-9 :: Cover

Názov/Title: Navrhovanie automatických závlahových systémov

Autori/Authors: Viliam Bárek, Ján Jobbágy

Typ dokumentu/Document Type: Vysokoškolské skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2135-9

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Publikované online/Published on-line: 2019

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Predložené skriptá majú slúžiť ako učebná pomôcka k štúdiu predmetov zameraných na oblasť Závlah, pre študentov dennej aj externej formy štúdia, študijných programov vyučovaných na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Skriptá sú spracované tak, aby pokrývali tak teoretickú, ale hlavne praktickú stránku riešených problémov, s ktorými sa študenti stretnú či už počas štúdia, ale najmä v praxi. Teoretické informácie sú doplnené obrázkami, tabuľkami a riešenými praktickými príkladmi. To umožní používanie skrípt nielen pri štúdiu teórie v rámci prednášok, ale aj riešení zadaní a projektov na cvičeniach. Študenti tak majú možnosť prepojiť si teóriu s praxou.

Kľúčové slová/Keywords: závlahové systémy, automatické závlahové systémy, hydromachanika, vysokoškolské skriptá

Chránený súbor. Pre prístup k plnému textu dokumentu je potrebné vyžiadanie prístupových údajov od autorov :: viliam.barek@uniag.sk | jan.jobbagy@uniag.sk.

Protected file. Get access :: viliam.barek@uniag.sk | jan.jobbagy@uniag.sk.

Valid HTML 4.01 Transitional