Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2313-1 :: Cover

Názov/Title: Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zmierňovanie rizika v poľnohospodárstve SR

Autori/Authors: Andrea Boháčiková, Tatiana Bencová, Marián Tóth

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia/Scientific Monograph

ISBN: 978-80-552-2313-1

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223131

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2021, 165

Publikované online/Published on-line: 2021-03-23

Jazyk/Language: slo

Popis/Description: Potreba identifikácie a analýzy poľnohospodárskych rizík ovplyvňujúcich stabilitu a odolnosť poľnohospodárskych subjektov prvovýroby, rovnako ako i dôraz na implementáciu vhodných nástrojov a podporných systémov na zmierňovanie poľnohospodárskych rizík sa prehlbujú najmä v dôsledku volatilného vývoja príjmovej situácie poľnohospodárskych podnikov. Nielen krajiny Európskej únie, ale i Slovensko samotné je v poslednom období charakteristické volatilným vývojom poľnohospodárskych príjmov, ktoré majú za následok nestabilné hospodárenie podnikateľských subjektov prvovýroby. Hlavným cieľom vedeckej monografie je zhodnotenie využitia nástrojov a podporných mechanizmov na zmiernenie poľnohospodárskych rizík podnikateľských subjektov prvovýroby na Slovensku a v členských štátoch EÚ. Pre naplnenie hlavného cieľa a čiastkových cieľov boli vypracované jednotlivé kapitoly vedeckej monografie v logickej nadväznosti a hlbšej rozpracovanosti tematického celku. Poľnohospodárstvo je špecifickou oblasťou národného hospodárstva, ktorá oveľa citlivejšie a intenzívnejšie reaguje na negatívne vplyvy rizikových faktorov, najmä v zmysle klimatických zmien ovplyvňujúcich biologický charakter produkcie. Riadenie rizík v poľnohospodárstve umožňuje udržať ekonomickú stabilitu poľnohospodárskych podnikateľských subjektov a životnú úroveň vidieckeho obyvateľstva v prípade vzniku nepriaznivých udalostí. Včasná implementácia vhodných stratégií a nástrojov otvára priestor na zmiernenie nežiaducich účinkov rizík a vyhnutie sa ich negatívnym dôsledkom.

Kľúčové slová/Keywords: poľnohospodárstvo, riziká, riadenie rizík, zmierňovanie rizík, Spoločná poľnohospodárska politika, Slovensko

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional