Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2392-6 :: Cover

Názov/Title: Arboristický štandard. 6. Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry [Arboricultural standard. 6: Care of woody plants around the public technical infrastructure]

Autori/Authors: Viera Paganová, Marcel Raček

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological Manual

ISBN: 978-80-552-2392-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223926

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2021, 36 s.

Publikované online/Published on-line: 2021-12-03

Jazyk/Language: slo

Poznámka/Note: Arboristický štandard „Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry“ bol koncipovaný a zostavený s finančnou podporou kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR KEGA v rámci projektu 007SPU-4/2020 „Princípy proaktívneho manažmentu drevín v sídlach“.

Popis: Štandard „Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry“ definuje rozsah a techniku zásahov na drevinách z dôvodu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky verejnej technickej infraštruktúry (ďalej VTI) v zmysle zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 251/2012 Z. z.) a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 351/2011 Z. z.). 1.1.2 Štandard popisuje rozsah možných zásahov na drevinách tak, aby nedošlo k nedovolenému zásahu do drevín rastúcich mimo lesa (§ 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.).

Description: The standard "Care of trees around public technical infrastructure" defines the scope and technique of interventions on woody plants due to safe and reliable operation of public technical infrastructure in accordance with applicable legislation.

Kľúčové slová/Keywords: arboristické štandardy, dreviny, starostlivosť o dreviny, verejná technická infraštruktúra, projekty KEGA; arboricultural standards, woody plants, woody plants care, public technical infrastructure

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional