Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2411-4 :: Cover

Názov/Title: Integrovaný manažment životného prostredia

Autori/Authors: Martin Hauptvogl, Martin Prčík, Mariana Eliašová

Typ dokumentu/Document Type: Učebné texty/Textbook

ISBN: 978-80-552-2411-4

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224114

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 74 s.

Publikované online/Published on-line: 2021-11-22

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Integrovaný manažment životného prostredia predstavuje sústavu kompetentných udržateľných rozhodnutí a ich aplikáciu v praxi smerom k využívaniu a ochrane životného prostredia, jeho konkrétnych zložiek a v neposlednom rade jednotlivých prírodných zdrojov. Práve poznanie a integrácia jednotlivých zložiek životného prostredia predurčuje jeho správne využívanie. Iba zdravé a nepoškodené životné prostredie dáva priestor a možnosti pre aplikáciu socioekonomických činností obyvateľstva obývajúceho a využívajúceho konkrétny priestor s jeho špecifikami. Poznanie a pochopenie životného prostredia a jeho jedinečností na miestnej (lokálnej) úrovni nám pomáha vnímať fungovanie a vzájomné vzťahy, ktoré sa štandardne uskutočňujú v prostredí a pri ich správnom manažovaní nám pomáhajú k napĺňaniu každodenných aktivít a tým podporujú udržateľný rozvoj a napredovanie celej spoločnosti. Učebné texty ponúkajú možnosť zoznámiť sa s problematikou integrovaného manažmentu životného prostredia a so špecifikami, ktoré sú súčasťou tejto jedinečnej problematiky. Učebné texty sú rozdelené do deviatich základných kapitol, pričom každá kapitola poskytuje množstvo konkrétnych informácií rozdelených do jednotlivých podkapitol.

Kľúčové slová/Keywords: životné prostredie, integrovaný manažment, vysokoškolské študijné texty, Slovensko; environment, integrated management, Slovakia, textbooks

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional