Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2455-8 :: Cover

Názov/Title: Poľnohospodárska politika Európskej únie

Autori/Authors: Pavol Schwarcz, Ivan Takáč, Marián Kováčik

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2455-8

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 87 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-01-17

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z nadnárodných oblastí a politík EÚ. Patrí k najdôležitejším politikám a zaberá väčšinu rozpočtu EÚ. Agropotravinársky priemysel tvorí 6 % HDP EÚ a poskytuje 46 miliónov pracovných miest, čo posilňuje dôležitosť tejto politiky. Spoločná poľnohospodárska politika bola prvou politikou, kde sa väčšina kompetencií presunula na európsku úroveň. Spoločnú poľnohospodársku politiku možno charakterizovať ako trojdimenzionálnu: podpora trhu, podpora príjmu a rozvoj vidieka. Tieto tri dimenzie sú navzájom prepojené a celková udržateľnosť závisí od schopnosti týchto troch dimenzií konať spoločne. Skriptá predstavujú všetky vyššie uvedené dimenzie z pohľadu EÚ, ako aj SR ako jej členského štátu. V úvode poskytujú informácie o histórii a systéme spoločnej poľnohospodárskej politiky. Prvý pilier je založený na podpore príjmu fariem (predovšetkým prostredníctvom systému priamych platieb), ako aj na trhových opatreniach (napr. kvóty, intervenčný nákup, schéma školského mlieka atď.). Environmentálne otázky sú zahrnuté v zásade krížového plnenia, ktoré pozostáva zo zákonných požiadaviek na riadenie a dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok. Druhý pilier predstavovaný politikou rozvoja vidieka získava v systéme SPP stále dôležitejšie postavenie. Viac ako 77 % územia EÚ je klasifikovaných ako vidiecke (47 % tvorí poľnohospodárska pôda a 30 % les) a je domovom približne polovice jej obyvateľov (poľnohospodárske komunity a ďalší obyvatelia). Inovatívne opatrenia predstavuje prístup LEADER podporujúci prístup zdola nahor. Dôležitú úlohu zohrávajú témy súvisiace s ochranou životného prostredia a krajiny, ako aj s fungovaním trhu s pôdou. Skriptá sú zamerané na cieľovú skupinu študentov bakalárskeho štúdia študijných programov týkajúcich sa politík EÚ a verejnej správy, regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional