Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2484-8 :: Cover

Názov/Title: Ekonomika verejného sektora

Autori/Authors: Monika Bumbalová, Denisa Hanáčková

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2484-8

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2022, 104 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-03-23

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Existencia každého z nás je do veľkej miery spätá, často priam závislá, na fungovaní verejného sektora. Kvalita verejného sektora a jeho častí teda priamo ovplyvňuje našu kvalitu života. Vnímame to napríklad pri spotrebe verejných služieb ako je zdravotníctvo, školstvo, pri povinnosti rešpektovať platné zákony, prípadne vtedy, keď sa ocitneme v životných situáciách, pri ktorých nám štát, a teda verejný sektor, podáva pomocnú ruku. Na druhej strane prítomnosť verejného sektora v nemalej miere cítime aj vtedy, keď platíme dane. Každý z nás by sa mal zaujímať o chod vecí verejných a o to, ako efektívne, hospodárne a účinne verejný sektor nakladá s verejnými financiami, ktoré pochádzajú od nás všetkých. Z tohto dôvodu považujeme za žiaduce, ak nie nevyhnutné, aby sa každý študent, ako informovaný občan, oboznámil so základnými pojmami, konceptmi a zákonitosťami uplatňovanými vo verejnom sektore. Je dôležité, aby sme v dostatočnej miere pochopili súvislosti, na základe ktorých potom môžeme robiť informované rozhodnutia, napríklad pri vhadzovaní hlasovacieho lístka do volebnej urny.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional