Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-88279-13-6 :: Cover

Názov/Title: Profil mastných kyselín jahňacieho mäsa v systéme pasienkového chovu / Fatty acid profile of lamb meat in the pasture breeding system

Autori/Authors: Mária Angelovičová, Michal Angelovič, Lucia Zeleňáková

Typ dokumentu/Document type: Vedecká monografia/Scientific monograph

ISBN: 978-80-88279-13-6 (PDF online)

ISBN: 978-80-88279-08-2 (print)

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788088279136

Vydavateľ/Publisher: Ing. Václav Helán – 2 THETA, Český Těšín; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (DOI)

Rok, strany/PY, pages: 2021, 108

Publikované online/Available online: 2022-03-22

Jazyk/Language: slo

Poznámka/Note: Publikácia bola vydaná s finančnou podporou projektu KEGA č. 020SPU-4/2021: „Inovácia metodologického zázemia a obsahu profilových potravinársko-gastronomických predmetov so zameraním na zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov

Popis/Description: Cieľom vedeckej monografie bolo skúmanie tuku, cholesterolu a profilu mastných kyselín vo svaloch pleca a stehna získaných z jahniat v systéme chovu na pasienku v podmienkach Slovenska. Vzorky svalov pleca a stehna boli získané z jahňaťa kríženca plemena cigája a suffolk samčieho pohlavia jatočnej hmotnosti 30 kg a veku 7 mesiacov. Jahňatá boli kŕmené spásaním pasienkového porastu na farme. Na chemickú analýzu boli použité vzorky 13 ks svalov pleca a vzorky 11 ks svalov stehna. Chemická analýza vzoriek bola vykonaná podľa Fourierovej transformácie infračervenej spektroskopie (FT-IR). Namerané výsledky boli štatisticky analyzované systémovým programom SAS, verzia 8.2.
The purpose of the scientific monograph was to investigate fat, cholesterol and fatty acids in the muscles of the shoulder and leg obtained from lambs in the system of grazing in the conditions of Slovakia. Samples of shoulder and leg muscles were obtained from a lamb of a cross Tsigai and Suffolk male with a carcass weight of 30 kg and 7 months of age. The lambs were fed on grazing on the farm. Samples of 13 shoulder muscles and samples of 11 leg muscles were used for chemical analysis. Chemical analysis of the samples was performed according to Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).

Kľúčové slová/Keywords: kvalita potravín, jahňacie mäso, mastné kyseliny, cholesterol, pasienkový chov, Slovensko; food quality, lamb meat, fatty acids, cholesterol, pasture breeding, Slovakia

Práva/Rights: Verejná licencia/Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional