Acta fytotechnica et zootechnica, 5, 2002, č. 3

Marek BARTA, Ľudovít CAGÁŇ
Rozvoj hubového ochorenia vošky makovej, Aphis fabae SCOPOLI na primárnom hostiteľovi a dvoch sekundárnych hostiteľoch ....57
Peter ONDRIŠÍK, Ivan ČERNÝ
Zmeny v obsahu anorganického dusíka v pôde počas vegetácie pšenice letnej f. ozimnej v závislosti od hnojenia ....64
Valéria ŠUDYOVÁ, Svetlana ŠLIKOVÁ, Zdenka GÁLOVÁ
Testovanie kalulu pšenice (Triticum aestivum L.) a tritikale (Triticosecale Witt.) na toleranciu k soli ....67
Adriana ŠUPOVÁ, Elena KUBOVIČOVÁ, Vladimír LANDA, Juraj PIVKO
Porovnanie ultraštruktúry bovinných embryí získaných in vivo a in vitro ....72
Norbert GÁBORČÍK, Elemír TIŠLIAR, Eugen PAVLÍK
Koncentrácia chlorofylu (SPAD hodnoty) vybraných druhov kŕmnych tráv a datelinovín ....77
Ivan STRÁŇAY, Jaroslav ANDREJI
Kvantitatívne hodnotenie ichtyofauny horného toku rieky Turiec nad chráneným náleziskom hlavátky ....80


Späť