Solárne systémy  ::  Online učebnica

Solárne systémy v teórii a praxi :: Online učebnica


Monika Božiková, Matúš Bilčík, Ján Csillag


Recenzenti
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD., Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
doc. Ing. Martin Olejár, PhD., Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Publikácia vyšla s finančnou podporou projektu KEGA č. 017SPU-4/2017 s názvom "Multimediálna učebnica fyziky pre technikov". Riešiteľské pracovisko: Katedra fyziky TF SPU v Nitre.

 

Schválila rektorka SPU v Nitre dňa 21.10.2020 ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov SPU v Nitre online.

Text neprešiel jazykovou úpravou vo vydavateľstve. Za obsahovú aj jazykovú stránku nesú zodpovednosť autori.

Rozsah: 153 s.

Technický redaktor a online publikovanie: Ľubica Jamborová, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre.

 

Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020

ISBN 978-80-552-2236-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222363

Publikované pod licenciou CC-BY 4.0