Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Hana Ďúranová, Miroslava Požgajová, Marta Novotová, Zuzana Kňažická

Názov/Title: Príprava vzoriek z kvasiniek Schizosaccharomyces pombe pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie: Review

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p6

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 38-44

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Jednobunkové kvasinky Schizosaccharomyces pombe (S. pombe) predstavujú prominentný modelový systém pre hodnotenie širokého spektra biologických procesov, ktoré prebiehajú i v bunkách cicavcov. Poznanie detailnej ultraštruktúry eukaryotických buniek je základnou podmienkou pre porozumenie ich funkcií. Transmisná elektrónová mikroskopia poskytuje unikátny nástroj štúdia komplexnej ultraštruktúry buniek za fyziologických podmienok, ako i ultraštrukturálnych zmien v bunkách indukovaných v dôsledku toxických alebo benefičných účinkov rôznych aditívnych látok. Viaceré vedecké práce naznačujú, že S. pombe je vhodným celulárnym systémom pre ultraštrukturálne štúdie s využitím transmisného elektrónového mikroskopu. Predkladaný príspevok sumarizuje prehľad metodického postupu prípravy vzoriek z kvasiniek S. pombe pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie.

Kľúčové slová/Keywords: Schizosaccharomyces pombe, ultraštruktúra, príprava vzoriek, transmisná elektrónová mikroskopia

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.