Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Matúš Kyseľ, Jana Žiarovská, Ján Gažo, Katarína Ražná, Mária Labajová, Veronika Lancíková, Veronika Štefúnová, Andrea Hricová

Názov/Title: AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p8

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 55-63

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Informačné charakteristiky techník AFLP a ISSR boli porovnané v analýze dĺžkového polymorfizmu gama-mutantných línií Amaranthus cruentus a Amaranthus hypochondriacus × Amaranthus hybridus. Obe techniky sú široko používané ako univerzálne markérovacie systémy vhodné na analýzu akéhokoľvek rastlinného druhu, ale líšiace sa nákladmi a časom potrebným na analýzu. Štatistické analýzy spočívali v použití matice binárnych údajov. Klastrová analýza, vykonaná metódou UPGMA s použitím euklidovskej vzdialenosti na vytvorenie dendrogramov, generovala dáta ďalej spracované analýzou hlavných komponentov. Porovnanie techník bolo uskutočnené na grafoch získaných z výsledkov PCA a dendrogramov. Matricové porovnania Mantelovho testu pre korešpondenciu matíc podobnosti boli uskutočnené pre nulovú hypotézu, že neexistuje vzťah medzi maticami podobnosti. V analyzovanom súbore použitom v tejto štúdii ISSR prajmery produkovali 59% polymorfných fragmentov, zatiaľ čo AFLP prajmery produkovali 48 % polymorfných fragmentov a obe techniky boli podobné vo svojich získaných informačných vlastnostiach.

Kľúčové slová/Keywords: AFLP, ISSR, láskavec, porovnanie

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.