Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2281-3 :: Cover

Názov/Title: Výkon kompetencií miest v SR

Autori/Authors: Eva Balážová, Viera Papcunová, Lucia Pospišová, Jana Knežová

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia/Scientific Monograph

ISBN: 978-80-552-2281-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222813

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Publikované online/Published on-line: 2020-12-10

Jazyk/Language: slo

Základnou úlohou miest a obcí pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Miestna samospráva predstavuje oprávnenie miest a obcís amostatne rozhodovať a uskutočňovať právom vymedzený okruh záležitostí, ktoré sú priamo späté so záujmami obyvateľstva obce. Cieľom tejto publikácie bolo zmapovať prehľad verejných služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, samosprávnych krajov a okresných úradov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu. Predmetom legislatívnej analýzy, uvedenej v tejto publikácií, súvisiacej s výkonom kompetencií obcí, VÚC a okresných úradov, bolo viac ako 1 000 právnych predpisov. Prvú kapitolu tvorí úvod. Druhá kapitola sa zaoberá teoretickými prístupmi k štúdiu mesta. Táto kapitola poskytuje okrem uvedeného aj stručný prierez typológii a klasifikácie miest.Tretia kapitola sumarizuje služby poskytované na úrovni miest, je zameraná najmä na právne aspekty výkonu kompetencií miest. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením pôsobnosti samosprávnych krajov vo vzťahu k pôsobnostiam miest. Táto analýza výkonu kompetencií je doplnená o sektorové prípadové štúdie a prípadové štúdie k spolupráci VÚC a miest. Piata kapitola mapuje služby poskytované na úrovni okresných úradov ako preddavkovej organizácie MV SR, vo vzťahu k mestám, podrobne, na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa jednotlivých úrovní okresných úradov (okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a okresný úrad v sídle tzv. „malých okresov“) a podľa jednotlivých úsekov výkonu štátnej správy vecne príslušnými organizačnými zložkami, teda odbormi okresných úradov.

Kľúčové slová/Keywords: štátna správa, samospráva, výkon kompetencií, verejné služby, mestá, okresné úrady, VÚC, Slovenská republika

 

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional