Pokyny pre prispievateľov


Štruktúra príspevku

Časopis Acta fytotechnica et zootechnica je vedecké periodikum Agronomickej fakulty SPU v Nitre, v ktorom sa publikujú pôvodné práce súvisiace s problematikou. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k SPU. Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení rozhoduje redakčná rada na základe oponentských posudkov.

Názov - krátka, stručná, jasná informácia o obsahu článku. Ako prvý v poradí sa uvádza názov práce v slovenskom jazyku, potom názov práce v anglickom jazyku.

Autori - uvádzajú sa priezviská a krstné mená každého, kto prispel ku vzniku príspevku. Neuvádzajú sa vedecké a pedagogické hodnosti. Do nasledujúceho riadka sa uvedú pracoviská autorov.

Abstrakt (súhrn) v angličtine - musí jasne stanoviť cieľ výskumu, priniesť stručný popis pokusu (pokusov), hlavné pozorovania, výsledky a závery. Nemal by presiahnuť 200 slov, ale nemal by klesnúť pod 100 slov. Abstrakt musí byť zrozumiteľný aj bez odvolania sa na článok. Všeobecne známe tvrdenia sú v abstrakte zbytočné. Každý odkaz na autora sa má robiť v tretej osobe, v prvej vete sa treba vyhnúť opakovaniu názvu článku, na začiatku treba poukázať na predmet výskumu, v súhrne musia byť zahrnuté nové fakty, číslené údaje uvádzané v článku a uvedené použité metódy.

Kľúčové slová v angličtine - nemalo by ich byť viac ako 5. Uvádzajú sa v angličtine s malým začiatočným písmenom.

Úvod - by mal poskytovať prehľad súvisiacich prác, vhodné odkazy na literatúru a poskytnúť informácie o stave výskumu danej problematiky. Úvod by sa nemal členiť na podkapitoly.

Materiál a metódy - táto časť by mala mať vhodné podkapitoly popisujúce použité zariadenia, činidlá, postupy. Treba poskytnúť postačujúce podrobnosti o metódach a vybavení tak, aby odborník mohol zopakovať popísané postupy. Treba citovať prebraté metódy z adekvátnej literatúry.

Výsledky a diskusia - výsledky predložiť stručne v podobe tabuliek a obrázkov. Poskytnúť dostatok údajov na zdôvodnenie záverov. Nepredkladať tú istú informáciu vo viacerých formách (tabuľky, grafy, text). V diskusii treba upozorniť na význam zistení a ak je možné, porovnať získané informácie s predchádzajúcimi poznatkami.

Tabuľky, obrázky - musia byť označené zrozumiteľným spôsobom, fotografie, grafické zobrazenia, diagramy, mapy a pod. musia mať vysvetľovaciu legendu. Názvy tabuliek a obrázkov preložené do anglického jazyka treba uvádzať hneď pod tabuľkou, príp. obrázkom. Texty v tabuľkách očíslovať a ich preklad uviesť tak isto pod tabuľkou. Obrázky musia byť vyhotovené na pauzovacom papieri, prípadne vytlačené na laserovej tlačiarni, najvhodnejšie uložené na diskete ako súbor *.pcx.

Abstrakt (súhrn) v slovenskom jazyku - platia tie isté pravidlá ako pre abstrakt v angličtine.

Kľúčové slová v slovenčine - pozri Kľúčové slová v angličtine.

Literatúra - za presnosť údajov o použitej literatúre zodpovedá autor. pri popise použitej a citovanej literatúry treba rešpektovať STN ISO 690. Zoznam použitej literatúry musí byť usporiadaný abecedne podľa priezviska autora. Informácie získané prostredníctvom internetu sa popisujú tak, že sa uvedie priezvisko a meno autora, názov materiálu a presná URL adresa (napr. http://www.uniag.sk). (Pozri stránku SlPK). Citácie v texte sa popisujú formou odkazov na zoznam použitej literatúry a to tak, že sa do zátvorky uvedie priezvisko, či priezviská autorov a rok vydania. Ak sa uvádza priezvisko autora dokumentu vo vete v príslušnom páde, uvedie sa do zátvorky za ním rok vydania. Dve, alebo viac prác toho istého autora, či autorov, publlikované v rovnakom roku sa odlíšia pridaním "a", "b", "c" za rok vydania.

Kontaktná adresa - uvedie sa celé meno (aj tituly) prvého autora a úplná adresa jeho pracoviska, vrátane čísla telefónu, faxu, príp. e-mail.


Jazyk príspevku

V príspevkoch publikovaných v slovenskom jazyku treba rešpektovať jazykový zákon. Pre prekladoch abstraktov do anglického jazyka treba vychádzať z pravidiel britskej angličtiny. Obchodné pomenovania konkrétnych výrobkov by mali byť napísané veľkými začiatočnými písmenami a mali by mať uvedené meno a adresu výrobcu. Ak má výrobok obchodnú značku ™ či registrovanú obchodnú značku ®, treba ich uviesť k názvu výrobku. Okrem bežných skratiek možno používať i skratky, ktoré vytvoril autor, ale pri ich prvom výskyte sa musia vysvetliť. Používať jednotky SI a jednotky od nich odvodené.

Príspevky autori posielajú na adresu administrácie redakcie:
Vydavateľské a edičné stredisko, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Ing. Ľubica ĎUĎÁKOVÁ, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Späť